Shri Ram Ashtottarshat Namavali (श्रीराम अष्टोत्तरशतनामावलिः)

Shri Ram Ashtottarshat Namavali (श्रीराम अष्टोत्तरशतनामावलिः)

Shri Ram Ashtottarshat Namavali (श्रीराम अष्टोत्तरशतनामावलिः). Read Shri Ram Ashtottarshat Namavali every morning to get blessings of Lord Rama. Ram Ashtottarshat Namavali means 108 names of God Ram.

Shri Ram Ashtottarshat Namavali

Ram Ashtottarshat Namavali

१) ॐ श्रीरामाय नमः                                               २) ॐ रामभद्राय नमः                         ३) ॐ रामचंद्राय नमः

४) ॐ शाश्र्वताय नमः                                             ५) ॐ विश्र्वामित्रप्रियाय नमः              ६) ॐ दान्ताय नमः

७) ॐ शरणत्राणतत्पराय नमः                                ८) ॐ बलिप्रमथनाय नमः                    ९) ॐ वाग्मिने नमः

१०) ॐ सत्यवाचे नमः                                            ११) ॐ सत्यविक्रमाय नमः                 १२) ॐ सत्यव्रताय नमः

१३) ॐ व्रतफलाय नमः                                          १४) ॐ हनुमदाश्रयाय नमः                  १५) ॐ कौसल्येयाय नमः

१६) ॐ खरध्वंसिने नमः                                        १७) ॐ विराधवधपंडिताय नमः           १८) ॐ बिभीषणपरित्राये नमः

१९) ॐ दशग्रीवशिरोहराय नमः                              २०) ॐ समतालप्रभेत्रे नमः                  २१) ॐ हरकोंदंडखंडनाय नमः

२२) ॐ जामदग्न्महादर्पदलनाय नमः                     २३) ॐ ताटकान्तकृते नमः                 २४) ॐ वेदान्तसाराय नमः

२५) ॐ वेदात्मने नमः                                            २६) ॐ भववैाद्याय नमः                     २७) ॐ भेषजे नमः

२८) ॐ खरदूषणत्रिशिरघ्ने नमः                             २९) ॐ त्रिमूर्तये नमः                           ३०) ॐ  त्रिगुणात्मवते नमः

३१) ॐ त्रिविक्रमाय नमः                                        ३२) ॐ त्रिलोकात्मने नमः                   ३३) ॐ पुण्यचरित्रकीर्तनाय नमः

३४) ॐ त्रिलोकीरक्षकाय नमः                                 ३५) ॐ धन्विने नमः                           ३६) ॐ दण्डकारण्यपावनाय नमः

३७) ॐ अहल्यापावनाय नमः                                 ३८) ॐ विप्रभक्ताय नमः                    ३९) ॐ वरप्रदाय नमः

४०) ॐ जितेन्द्रियाय नमः                                     ४१) ॐ जितक्रोधाय नमः                     ४२) ॐ जितामित्राय नमः

४३) ॐ जगग्दुरवे नमः                                        ४४) ॐ ऋक्षवानरसंघातिने नमः            ४५) ॐ चित्रकुटसमाश्रिताय नमः

४६) ॐ जयन्तत्राणवरदाय नमः                           ४७) ॐ सुमित्रापुत्रसेविताय नमः            ४८) ॐ सर्वदेवाधिदेवाय नमः

४९) ॐ मृतवानरजीवनाय नमः                           ५०) ॐ मायामारीचहननाय नमः            ५१) ॐ महाभागाय नमः

५२) ॐ महाधनवे नमः                                        ५३) ॐ सर्वदेवस्तुताय नमः                   ५४) ॐ सौम्याय नमः

५५) ॐ ब्रह्मण्याय नमः                                     ५६) ॐ मुनिसंस्तुयाय नमः                    ५७) ॐ महायोगिने नमः

५८) ॐ महोदराय नमः                                       ५९) ॐ सुग्रीवेप्सितराज्यदाय नमः         ६०) ॐ सुर्वपुण्याधिकफलाय नमः

६१) ॐ स्मृताय नमः                                         ६२) ॐ सर्वाघनाशनाय नमः                   ६३) ॐ आदिदेवाय नमः

६४) ॐ महादेवाय नमः                                      ६५) ॐ परमाय नमः                              ६६) ॐ पुरुषाय नमः

६७) ॐ पुण्योदयाय नमः                                    ६८) ॐ दयाचाराय नमः                         ६९) ॐ पुराणाय नमः

७०) ॐ पुरुषोत्तमाय नमः                                 ७१) ॐ स्मितवक्त्राय नमः                    ७२) ॐ स्मितहासाय नमः

७३) ॐ मितभाषिणे नमः                                   ७४) ॐ राजसाय नमः                          ७५) ॐ अनन्तगुणगंभीराय नमः

७६) ॐ धीराय नमः                                           ७७) ॐ दान्तगुणोत्तराय नमः              ७८) ॐ मायामानुषचारित्राय नमः

७९) ॐ महादेवाभिपूजिताय नमः                       ८०) ॐ सेतुकृते नमः                           ८१) ॐ जितवारीशाय नमः

८२) ॐ सर्वतीर्थमयाय नमः                              ८३) ॐ हरये नमः                                ८४) ॐ श्यामाङ्गाय नमः

८५) ॐ सुंदराय नमः                                         ८६) ॐ पीतवाससे नमः                      ८७) ॐ शार्ङ्गधनुर्धराय नमः

८८) ॐ सर्वयज्ञाधिपाय नमः                             ८९) ॐ यज्ञाय नमः                            ९०) ॐ जरामरणवर्जिताय नमः

९१) ॐ शिवलिङ्गप्रतिष्ठात्रे नमः                      ९२) ॐ सर्वावगुणवर्जिताय नमः         ९३) ॐ परमात्मने नमः

९४) ॐ परब्रह्मणे नमः                                    ९५) ॐ सच्चिदानंदविग्रहाय नमः        ९६) ॐ परायै ज्योतिषे नमः

९७) ॐ पराय धाम्ने नमः                                 ९८) ॐ पराकाशाय नमः                      ९९) ॐ परात्पराय नमः

१००) ॐ परेशाय नमः                                      १०१) ॐ पारगाय नमः                        १०२) ॐ पाराय नमः

१०३) ॐ सर्वदेवात्मकाय नमः                          १०४) ॐ शिवाय नमः                         १०५) ॐ सामकृते नमः

१०६) ॐ दण्डविदे नमः                                    १०७) ॐ कोदण्डिने नमः                      १०८) ॐ चण्डविक्रमाय नमः