Shiva ashtottara shatanamavali in sanskrit (शिवाष्टोत्तरशत नामावलि:)

Shiva ashtottara shatanamavali (108 names of Lord Shiva)

Shiva ashtottara shatanamavali in sanskrit. Chant these 108 names of Lord Shiva to get wealth, prosperity, blessings of shiva and removal of obstacles.

108 names of Lord Shiva (shiva ashtottara shatnamavali)

Shiva ashtottara shatanamavali

१. ॐ शिवाय नम:

२. ॐ महेश्वराय नम:

३. ॐ शंभवे नम:

४. ॐ पिनाकिने नम:

५. ॐ शशिशेखराय नम:

६. ॐ वामदेवाय नम:

७. ॐ विरूपाक्षाय नम:

८. ॐ कपर्दिने नम:

९. ॐ निललोहिताय नम:

१०. ॐ शंकराय नम:

११. ॐ शूलपाणये नम:

१२. ॐ खट्वांगिने नम:

१३. ॐ विष्णुबल्लभाय नम:

१४. ॐ शिपिविष्टाय नम:

१५. ॐ अंबिकानाथाय नम:

१६. ॐ श्रीकण्ठाय नम:

१७. ॐ भक्तवत्सलाय नम:

१८. ॐ भवाय नम:

१९. ॐ शर्वाय नम:

२०. ॐ त्रिलोकेशाय नम:

२१. ॐ शितिकण्ठाय नम:

२२. ॐ शिवाप्रियाय नम:

२३. ॐ उग्राय नम:

२४. ॐ कपालिने नम:

२५. ॐ कामारये नम:

२६. ॐ अन्धकासुर सूदनाय नम:

२७. ॐ गंगाधराय नम:

२८. ॐ ललताक्षाय नम:

२९. ॐ कालकालाय नम:

३०. ॐ कृपानिधये नम:

३१. ॐ कृपानिधये नम:

३२. ॐ भीमाय नम:

३३. ॐ परशुहस्ताय नम:

३४. ॐ मृगपाणये नम:

३५. ॐ जटाधराय नम:

३६. ॐ कैलासवासिने नम:

३७. ॐ कवचिने नम:

३८. ॐ कटोराय नम:

३९. ॐ त्रिपुरान्तकाय नम:

४०. ॐ वृषांकाय नम:

४१. ॐ वृषभारूढय नम:

४२. ॐ भस्मोद्धूलित विग्रहाय नम:

४३. ॐ सामप्रियाय नम:

४४. ॐ स्वरमयाय नम:

४५. ॐ त्रयीमूर्तये नम:

४६. ॐ अनीश्वराय नम:

४७. ॐ सर्वज्ञाय नम:

४८. ॐ परमात्मने नम:

४९. ॐ सोमसूर्याग्निलोचनाय नम:

५०. ॐ हविषे नम:

५१. ॐ यज्ञमयाय नम:

५२. ॐ सोमाय नम:

५३. ॐ पंचवक्त्राय नम:

५४. ॐ सदाशिवाय नम:

५५. ॐ विश्वेश्वराय नम:

५६. ॐ विरभद्राय नम:

५७. ॐ गणनाथाय नम:

५८. ॐ प्रजापतये नम:

५९. ॐ हिरण्यरेतसे नम:

६०. ॐ दुर्धर्षाय नम:

६१. ॐ गिरिशाय नम:

६२. ॐ अनघाय नम:

६३. ॐ भुजंगभूषणाय नम:

६४. ॐ भर्गाय नम:

६५. ॐ गिरिधन्वने नम:

६६. ॐ गिरिप्रियाय नम:

६७. ॐ कृत्तिवाससे नम:

६८. ॐ पुरारातये नम:

६९. ॐ भगवते नम:

७०. ॐ प्रमथाधिपाय नम:

७१. ॐ मृत्युंजयाय नम:

७२. सूक्ष्मतनवे नम:

७३. ॐ जगद्यापिने नम:

७४. ॐ जगद्गुरवे नम:

७५. ॐ व्योमकेशाय नम:

७६. ॐ महासेनजनकाय नम:

७७. ॐ चारुविक्रमाय नम:

७८. ॐ रुद्राय नम:

७९. ॐ भूतपतये नम:

८०. ॐ स्थाणवे नम:

८१. ॐ अहिर्बुध्न्याय नम:

८२. ॐ दिगंबराय नम:

८३. ॐ अष्टमूर्तये नम:

८४. ॐ अनेकात्मने नम:

८५. ॐ सात्विकाय नम:

८६. ॐ शुद्दविग्रहाय नम:

८७. ॐ शाश्वताय नम:

८८. ॐ खण्डपरशवे नम:

८९. ॐ अजाय नम:

९०. ॐ पाशविमोचकाय नम:

९१. ॐ मृडाय नम:

९२. ॐ पशुपरये नम:

९३. ॐ देवाय नम:

९४. ॐ महादेवाय नम:

९५. ॐ अव्ययाय नम:

९६. ॐ हरये नम:

९७. ॐ भगनेत्रभिदे नम:

९८. ॐ अव्यक्ताय नम:

९९. ॐ हराय नम:

१००. ॐ दक्षाध्वरहराय नम:

१०१. ॐ पूषदन्तभिदे नम:

१०२. ॐ अव्यग्राय नम:

१०३. ॐ सहस्राक्षाय नम:

१०४. ॐ सहस्रपदे नम:

१०५. ॐ अपवर्गप्रदाय नम:

१०६. ॐ अनन्ताय नम:

१०७. ॐ तारकाय नम:

१०८. ॐ परमेश्वराय नम: